1. Müügitingimused

1.1 Käesolevad OKO Restoranid OÜ, edaspidi Siigur Restaurants veebilehe/e-poe, müügitingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.siigur.ee asuva Siigur Restaurants veebilehe/e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on OKO Restoranid OÜ (registrikood 12046361, asukoht Ranna tee 3, Tallinn, e-post family@siigur.ee, edaspidi Müüja), ja e-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Siigur Restaurants veebilehe/e-poe vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

1.4 Siigur Restaurants on õigustatud Siigur Restaurants e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.siigur.ee kaudu.

2. Hinnad

2.1 Kõikide e-poes müüdavate toodete (edaspidi Kaup) hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

2.2 Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

2.3 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda kui müüdavast Kaubast tulenevat teenust ei ole ajutiselt või lõplikult võimalik enam osutada, või Kauba hinda ja/või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti.

2.4. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud Kauba eest ettemaksu teha.

2.5. Kinkekaardi ostmise järel edastatakse see koheselt emailiga ostja e-maili aadressile.

2.6. Kinkekaardi kehtivus on tähtajatu

2.7. Kinkekaardi eest saab tasuda teenuste ees kassas selle ettenäitaja.

2.8. Kinkekaardi summat saab kasutada osamaksena suurema arve tasumisel.

2.9. Kinkekaarti ei saa rahaks vahetada.

3. Ostukorv ja müügilepingu sõlmimine

3.1 Ostja poolt e-poest välja valitud Kauba müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks teenuse tooteinfo leheküljel asuvale lisamise nuple, vastavalt ühe või suurema kogusega. Juhul, kui Ostja soovib sama müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

3.2 Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb sisestada kontaktandmed, sest selle informatsiooni alusel edastatakse elektrooniline tõend Kaubaostmisest emailiga.

3.3 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa tasumist Everypay AS makseliidese kaudu.

4. Teenuse osutamine

4.1 Müüja kohustub pärast Lepingu jõustumise informatsiooni saamist tagama müügitehingus sätestatud Kauba kasutamist müügitehingu tingimustel

4.2. Müüja võimaldab Ostja poolt valitud ja tasutud Teenuse tingimuste muutmist Ostja soovil, kui see on antud tingimustes võimalik ning vastavuses Müüja poolt sätestatud müügilepingu ning kasutustingimustega.

4.3 Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba informatsiooni ja elektroonilise kinnituse edastamisel.

5. Müügilepingust taganemine

5.1 Ostjal on õigus pärast Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba tarbimist tellimuse tühistamisele hiljemalt 3 päeva enne täitmise kuupäeva, saates Müüja elektronposti aadressile family@siigur.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbri ning oma pangarekvisiitidega

6. Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

6.1 Pretensioonide esitamise õigus

6.1.1 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad Kauba tarbimise ajal. Teenuse osutamisel Ostjale eeldatakse, et Teenust osutati vastavalt müügilepingus sätestatule. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ostja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab Kauba asendamisega seotud kulud, eelkõige töö- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4).

6.1.3 Puudusega Kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile family@siigur.ee pretensioon, kuhu on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

6.1.4 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6.1.5 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise või tarbimise tõttu.

6.1.6 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Kaub aeest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Kauba kvaliteeti parandada või asendada; Kauba kvaliteedi parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6.1.7 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

6.1.8 Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

6.2 Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul

6.2.1 Müüja ei vastuta Kauba puuduste eest, mis on tekkinud Kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

6.2.2 Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

6.2.5 Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

7. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

7.1 Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest koduleheküljel www.siigur.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi,v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

7.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või teenuse mittekasutamise eest juhul, kui kahju või teenuse mittekasutamine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.3 Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel family@siigur.ee

7.4 Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu, veebikeskkonna http://ec.europa.eu/odr kaudu või kohtule. Menetlustingimustega saab tutvuda siin. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid emaili kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid edastatakse vaid vajalikul määral tellitud teenuste täitmiseks.

8.2. Siigur Restaurants veebipoel on õigus kasutada Ostja emaili aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.

8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.